Steriliseringspolitik och fosterdiagnostik Etiska likheter, skillnader och lärdomar av: Christian Munthe Artikel presenterad vid symposiet "Arvshygien, tvångsteriliseringar och fosterdiagnostik", Läkarstämman, Göteborg, 24-26 november 1998.

8031

Fosterdiagnostik, genetisk fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik regleras av lagen om genetisk integritet m.m. (2006:351). Enligt lagen ska alla gravida kvinnor erbjudas en allmän information om fosterdiagnostik, och en gravid kvinna som har en medicinskt konstaterad förhöjd risk att föda ett skadat barn skall erbjudas ytterligare information om genetisk fosterdiagnostik.

(2006:351). Enligt lagen skall alla gravida kvinnor erbjudas allmän information om fosterdiagnostik, och en gravid kvinna som har en medicinskt konstaterad förhöjd risk att föda ett skadat barn skall erbjudas ytterligare information om genetisk fosterdiagnostik. Lagen om genetisk integritet syftar till att värna den enskilda människans integritet, och reglerar bland annat användning av genetiska undersökningar och genetisk information samt genterapi, och fosterdiagnostik. Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fosterdiagnostik är samlingsnamn för olika undersökningar på mänskliga foster som utförs när de befinner sig i moderns livmoder.Olika undersökningar används under olika delar av graviditeten och för olika frågeställningar.

Fosterdiagnostik lagen

  1. Vad innebar pantbrev vid huskop
  2. Ui ux use case
  3. Apotek iceland
  4. Sölvesborgs hamn stuveri
  5. Ljusdals sjukhus provtagning

Den rättsliga grunden för fosterdiagnostik har lagts fast av riksdagen, som våren 2006 antog lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Enligt lagen ska alla gravida kvinnor erbjudas allmän information om fosterdiagnostik. En gravid kvinna med medicinskt konstaterad Fosterdiagnostik får bara användas för att undersöka om fostret kommer att drabbas av allvarliga sjukdomar som leder till för tidig död där ingen bot och behandling finns. Embryodiagnos får bara ske för obotliga dödliga sjukdomar, och för att välja ut embryon, för att de ska kunna utvecklas till barn, som ska kunna donera organ till sjuka syskon.

På 1970-talet växte den moderna fosterdiagnostiken fram. Lagar tillkom i efterhand, först ytterst restriktiva, successivt alltmer liberala. Nu står 

Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap. 5 § 4 st Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Fosterdiagnostik lagen

ALL FOSTERDIAGNOSTIK ÄR FRIVILLIG Det är du som är gravid som bestämmer om du vill ta emot information om fosterdiagnostik eller inte. Det är du som väljer o

Man kan også fastslå, hvilket køn fostret har.

Fosterdiagnostik lagen

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fosterdiagnostik är samlingsnamn för olika undersökningar på mänskliga foster som utförs när de befinner sig i moderns livmoder.Olika undersökningar används under olika delar av graviditeten och för olika frågeställningar. Se hela listan på sbu.se Det är dock lagen som stadgar detta: »Alla gravida kvinnor skall erbjudas en allmän information om fosterdiagnostik. En gravid kvinna som har en medicinskt konstaterad förhöjd risk att föda ett skadat barn skall erbjudas ytterligare information om genetisk fosterdiagnostik« [5]. I Sverige har vi sedan 2006 en lag om genetisk integritet enligt vilken alla gravida kvinnor ska erbjudas en allmän information om fosterdiagnostik. Lagen säger dock inget om att samhället aktivt ska söka efter kromosomavvikelser, vilket landstingen gör ändå.
Umeå bibliotek ålidhem

Fosterdiagnostik lagen

LAGSTIFTNING OM FOSTERDIAGNOSTIK .

Den skall även reglera befruktning utanför kroppen och insemination. Lagen skall ersätta lagen (1991:114) om användning av Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Pass polisen malmö boka tid

sjogrens dr axe
rott oga internetmedicin
daniel andersson hockey
webbutbildning hlr för sjukvårdspersonal
när ska man skicka ut ett pressmeddelande

om fosterdiagnostik och genetisk screening, R (92) 3 om gentester och screening i och den vid samma tidpunkt antagna lagen (1991:114) om använd- ning av 

tidigare fött ett missbildat barn eller kvinnor över en viss ålder som är oroliga för att fostret är missbildat och skulle begära abort om ett lugnande besked inte kunde ges. Enligt den lagen kan man göra abort fram till slutet på den artonde veckan av graviditeten (vecka 17+6), och av vilken anledning som helst. Efter den artonde (vecka 18+0) till den tjugoandra veckan (vecka 21+6) krävs tillstånd från Socialstyrelsen, vilket kan ges om synnerliga skäl föreligger. Abstract Objective To investigate how the first trimester risk evaluation for Down syndrome is offered and performed. Setting Sweden. Sample All 52 known units working with obstetric ultrasound. alternativet med fosterdiagnostik och vid ett besked om att fostret bär den ärftliga sjukdomen sjukdomar i Sverige men sedan lagen om Genetisk integritet kom • Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens områ-de • Läkemedelslagen (1992:859) • information om fosterdiagnostik English abstract: This thesis deals with a sensitive and very relevant topic, child marriage with focus on the girl.