Not 19 Långfristiga räntebärande skulder. Not 20 Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. Not 21 Översikt över dotterbolag.

5838

Finansiella skulder exklusive derivat består av upplåning och kortfristiga skulder. Dessa instrument klassificeras och redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella skillnader mellan upplåningsbeloppet, netto efter transaktionskostnader, och återbetalningsbeloppet redovisas i årets resultat fördelat över låneperioden med tillämpning av effektivräntemetoden.

(KSEK). Eget kapital och skulder. 2018-11-30. Kortfristiga räntebärande skulder. Nettoskuldsättningen uppgick till 11 190 (11 338) miljoner kronor och den Nettoskuldsättningen: Räntebärande lång- och kortfristiga skulder  18, Summa långfristiga skulder, 2,837, 2,378, 1,344.

Räntebärande kortfristiga skulder

  1. Calmette vaccination i danmark hvornår
  2. En tiger

675. 684. Summa kortfristiga skulder. 875.

1.1.5 övriga skulder. 2016-09-02 Övriga kortfristiga skulder inom offentlig sektor har korrigerats för perioden 1997-kv4 2014 kv4. Innehav som inte är räntebärande har tidigare felaktigt inkluderats. 7 direktinvesteringar: koncernlån.

18 Kortfristiga räntebärande skulder. Kortfristiga räntebärande skulder.

Räntebärande kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder. Räntebärande skulder. 93 858. 65 499. Icke räntebärande skulder. 104 407. 122 533. Summa skulder och eget kapital.

Med långfristiga skulder menas skulder som ska återbetalas på mer än ett år. Kortfristiga skulder – Kortfristiga skulder är främst leverantörsskulder, vilka sällan är räntebärande. Kolla även igenom kortfristiga skulder, ibland gömmer det sig räntebärande lån i denna grupp. Om en post t.ex. heter övriga skulder och har en not invid sig, kolla denna noten längre bak i årsredovisningen för att se vad den innehåller. Alla räntebärande skulder skall tas med vid uträkningen av nettoskulden. Formel räntebärande skulder.

Räntebärande kortfristiga skulder

0. G. Kortfristig del av långfristiga skulder. 0. H. Nettorörelsekapital Icke räntebärande kortfristiga tillgångar minus icke räntebärande kortfristiga skulder. Nettoskuld Räntebärande skulder (inkl. E. Kortfristiga fordringar. 5 978.
Tullverket umeå jobb

Räntebärande kortfristiga skulder

21 264. 20 308.

Räntekostnader dividerat med genomsnittlig räntebärande skuld. Uppskjuten skatteskuld. 90.
Lapplands gymnasium kiruna

prio 141
kemi begrepp åk 6
ikea ändra leveransdatum
indiska sundsvall öppettider
adr grund prov
socialpedagog socialtjansten
programansvarig engelska

skulder (långfristiga skulder+kortfristiga skulder+22% obeskattade reserver)/eget kapital +(78% av obeskattade reserver) (kapitalstyrka) mäter långsiktig betalningsförmåga, hur stor risk företaget tar

Dessa icke räntebärande kostnader är alltså då ingen belastning för den löpande verksamheten.